Horisontellborrning – Styrd borrning

Horisontellborrning

Metoden används för borrning med skyddsrör av stål i fast lagrade material med sten och block. Borrning i homogent berg utförs utan skyddsrör. Vi utför hammarborrningar i dimensioner från 139mm till 400mm, i sträckor uppemot 50 meter.

Styrd borrning är en schaktfri borrteknik som används vid byggande av ledningsnät. Borrhuvudet styrs från marken och har en utformning som gör det möjligt att borra krokigt, t.ex. under vägar, järnvägar och vattendrag.

Hammarborrning

För borrning med skyddsrör av stål för olika ändamål såsom kablar, gas, FV, VA-installationer m.m. Rören dimensioneras med hänsyn till jord, sträcka och trafiklast.

Hammarborrning klarar berg, block, sten och fast lagrad jord. Viss försiktighet måste dock iakttagas vid framdrivning genom löst lagrad lera och silt.

En startgrop schaktas i storlek 2m*7m. En etableringsyta längs långsidan på gropen krävs för kranbil till all materialhantering. Riggen placeras i gropen, justeras in i rätt riktning, förankras. I första rördelen finns Borrkronan/borrhammaren invändigt i röret. Luft tillsätts genom borrstängerna för att driva borrhammarens slag som arbetar sig framåt, borrstängerna roterar även kronan, samtidigt som stålrören dras med in i marken och utgör därmed väggar i det borrade hålet. Sedan foderrörets första del är nästan helt införd i jorden/berget, lossas rotationsanordningen. Borrstången och foderröret förlängs med ytterligare 3-6 meter. Borrningen återupptas och förfaringssättet upprepas. Det söndermalda berget spolas med luft och/eller vatten bakåt ut ur foderröret. Borrkronan lossas när den nått mottagningspunkten, och borrstången/hammaren dras tillbaka ut ur foderröret.

Styrd borrning

Styrd borrning är en schaktfri borrteknik som används vid byggande av ledningsnät. Borrhuvudet styrs från marken och har en utformning som gör det möjligt att borra krokigt, t.ex. under vägar, järnvägar och vattendrag. Borrningen görs i två steg. Först borras ett pilothål med tunnare borr. Sedan byts borrhuvudet ut mot en roterande rymmare. När den dras tillbaka, förstorar den borrhålet samtidigt som den drar med sig ledningen eller skyddsröret. Som smörjmedel under borrning och tillbakadragande används en blandning av bentonitlera och vatten.

Styrd borrning fungerar bäst om marken är stenfri och lätt.

Styrd borrning kan användas för olika typer av kablar, VA-rör, fjärrvärme, gas, bredband m.m. Med styrd borrning drar vi ledningen med stor precision under t.ex. väg, vattendrag, hus eller en tomt.

Horisontellborrning - Dala Borrenergi

Horisontellborrning 2018

Styrd borrning
Styrd borrning under väg och vatten.

Horistantellborrning 2018
Horisontellborrning 2018

Vi borrar horisontellt.
Vi borrar horisontellt.

Horisontellborrning 2018
Horisontellborrning 2018

Horisontellborrning hammarborrning
Horisontellborrning